Privatumo politika

BENDROJI INFORMACIJA

Jums lankantis interneto svetainėje https://VARONIS.lt/ surenkamus asmens duomenis tvarko UAB „VARONIS“ (toliau – Bendrovė). Buveinės adresas: KAUNO G. 1A 415KAB. Vilnius. El. paštas: jurgis@varonis.lt

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto svetainės puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Bendrovė jūsų pateiktus ar paties Bendrovės surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje arba jums atskiru pranešimu nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

UAB „VARONIS”  vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
a) asmens duomenys renkami  ir tvarkomi tik teisėtais tikslais ir būdais;
c) asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
d) asmens duomenis tvarko tik tie bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Fizinis asmuo savo asmeninius duomenis pateikia pats savo noru,nes kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, ieško informacijos.

Duomenų subjektas pildo bendrovės svetainėje esančią skiltį „Susisiekite“ norėdamas gauti informacijos arba pateikti užklausimą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Perduodamas savo asmeninę informaciją fizinis asmuo sutinka, kad bendrovė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. 

KOKIU TIKSLU NAUDOJAMI DUOMENYS

Užsakymo administravimo
Bendrovės gaunamų paslaugų, statybinės įrangos nuomos, pardavimo, techninio aptarnavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė; potencialių klientų mokumo vertinimas (kai parduodama su mokėjimo atidėjimu ar išnuomojama ypač didelės vertės statybinė įranga) ir įsiskolinimo valdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 
    Vardas pavardė
    telefono numeris, elektroninio pašto adresas
    Atstovaujama įmonė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
    Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
    Asmens tapatybės dokumento Nr.;
    Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo);
    Kita su sutarties sudarymu susijusi informacija.

Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    Asmens kodas / gimimo data;
    Apmokėjimo istorija;
    Adresas;
    Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

Užklausų, komentarų, pretenzijų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas pavardė 
    Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
    Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas (žinutė).

Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 
Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 

 ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 
Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Slapukų politika

SLAPUKAI

Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/

 Žemiau lentelėje pateikiame pagrindinius VARONIS.lt svetainėje naudojamus slapukus, kurie padeda mums sekti lankytojų skaičių ir jų apsilankymo svetainėje periodiškumą.

SLAPUKAI VARONIS.LT SVETAINĖJE 
PHPSESSIDEsminis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.
_gaŠį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo
apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių
operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.
_gatŠį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo
apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių
operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.
_gidŠį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo
apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių
operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.
collectŠis slapukas naudojamas siųsti duomenis „Google Analytics“ apie
lankytojo įrenginį ir elgseną. Jis stebi lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros
kanaluose.

 

Fizinis asmuo turi teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus savo asmens duomenis arba reikalauti apriboti jo asmeninių duomenų tvarkymą, bei jam suteikta teisė į duomenų perkėliamumą

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu jurgis@varonis.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Bendrovė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo sunaikina duomenų subjekto duomenis. Kai prašoma perkelti tik dalį Bendrovės tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą.

Jei prašymas yra pagrįstas, bendrovė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).

Fizinis asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu Jurgis@varonis.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Bendrovės teisėtą interesą, kuriuo Bendrovė grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą (išskyrus nesutikimą su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu).

Fizinis asmuo turi teisę paduoti skundą priežiūros institucijai.

Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Bendrovės veiksmų.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Į viršų