Įrangos nuomos taisyklės

Įrangos perdavimas

1. Nuomotojas perduoda įrangą Nuomininkui, Šalims pasirašius sutartį bei įrangos priėmimo-perdavimo (išdavimo) aktą.
2. Perduodamas įrangą Nuomotojui, Nuomininkas privalo užtikrinti įrangos paruošimą pakrovimui ir transportavimui, bei organizuoti pakrovimą savo lėšomis, savo technika ar savo darbo jėga.  Jeigu Nuomininkas nevykdo šiame Sutarties papunktyje nustatytų sąlygų, Nuomotojui pareikalavus raštu Nuomininkas moka kompensaciją už Nuomotojo krovimo darbus,transporto priemonės prastovą, kuri įvyko dėl tokios Nuomininko veiklos ar neveikimo.
3. Nuomininkas privalo per visą įrangos nuomos laikotarpį užtikrinti LR teisiniuose aktuose nustatytų darbo ir techninio saugumo taisyklių laikymąsi, naudoti, laikyti ir saugoti įrangą.
4. Nuomininko įgaliotas atstovas įsipareigoja suskaičiuoti pristatytus įrangos elementus ir pranešti jeigu randama neatitikimų su priėmimo perdavimo aktu.
5. Nuomininkas privalo naudoti įrangą ir kontroliuoti jos panaudojimą tik pagal tą paskirtį, kuriai ji yra skirta pagal įrangos naudojimo instrukciją.
6. Nuomininkas neturi teisės jokiais atvejais be Nuomotojo rašytinio sutikimo perkelti įrangą į kitą įrangos panaudojimo vietą (darbų objektą) ir/arba perduoti įrangą naudoti bet kuriam trečiajam asmeniui.
7. Nuomininkas privalo nedelsiant raštu informuoti Nuomotoją bet kokiu įrangos pažeidimo, vagystės arba sunaikinimo atveju.
8. Nelaužyti, negadinti ir savarankiškai neremontuoti elementų.
9. Nuomotojui pareikalavus ir pranešus apie tai Nuomininkui raštu prieš 2 darbo dienas, Nuomininkas privalo užtikrinti Nuomotojui galimybę susipažinti su įrangos naudojimo vieta ir patikrinti jos tinkamą naudojimą.
10. Tuo metu, kai įranga pas Nuomininką yra nenaudojama (nedarbo metu, naktimis ir pan.),Nuomininkas privalo užtikrinti papildomas apsaugos priemones.

Įrangos montavimas ir išmontavimas

1. Jeigu montavimo darbus atlieka nuomotojas, nuomininkas privalo informuoti apie esančius ir galimus rizikos veiksnius darbų zonoje.
2. Tinkamai paruošti pagrindus, ant kurių bus montuojama įranga.
3. Nesudarius sąlygų atvykusiems montuotojams pradėti montavimo, išmontavimo ar permontavimo darbus numatoma bauda.
4. Periodiškai tikrinti naudojamos įrangos būklę.
5. Atlikti neeilię apžiūrą po didelių liūčių ar audrų ir apie pastebėtus pasikeitimus nedelsiant informuoti Nuomotoją.
6. Jeigu išmontavimu rūpinasi nuomotojas, nuomininkas privalo paruošti įrangą išmontavimui, nurinkti pašalinius daiktus, nuvalyti bei paruošti teritoriją krovininio transporto privažiavimui ir patogiam krovimui.

Įrangos grąžinimas

1. Įranga priimama su priėmimo perdavimo aktu nurodant jame grąžinamos įrangos elementus, kiekius ir būklę.
2. Pasibaigus įrangos nuomos periodui, Nuomininkas privalo grąžinti įrangą Nuomotojui tokios būklės, kokios ji buvo perdavimo Nuomininkui metu.
3. Jeigu nuomininkas įrangą grąžina transporto priemonėmis, kurių negalima iškrauti šakinias krautuvais ir bus naudojama Nuomotojo personalas ar samdyti asmenys, bus pateikta papildoma sąskaita.
4. Priduodant įrangą nuomininkas privalo pašalinti betono, klijų, tinko ar kitų statybinių medžiagų likučius.
5. Jeigu įranga Nuomotojui grąžinama nešvari, Nuomotojas atlieka įrangos valymo darbus ir apskaičiuoja bei pateikia sąskaitą apmokėti Nuomininkui.
6. Tuo atveju, jeigu grąžinant įrangą Nuomotojui, konstatuojami pažeidimai ir/arba įrangos trūkumas, Nuomininkas privalo pasirašyti įrangos pažeidimų ir/arba trūkumo defektacijos aktą, kurio pagrindu Nuomotojas turi teisę išrašyti Nuomininkui atitinkamą sąskaitą faktūrą sumai reikalingai įrangos pažeidimams ir/arba trūkumui pašalinti.
7. Įrangos nuomos terminas baigiasi tą dieną, kai Nuomininkas tinkamai grąžina įrangą Nuomotojui Sutarties nustatyta tvarka.

Į viršų